Zdravotní potíže dlouhodobějšího rázu můžou znamenat finanční problém pro každého – ať už máte občanství jakékoliv země. Právě proto je tu životní pojištění. U cizinců ale má sjednání životního pojištění několik specifik, která mohou být překvapivá. Shrňme si je. 

Na RIXO.cz si mohou jednoduše srovnat a sjednat životní pojištění cizinci žijící v Česku i rodilí Češi s českým občanstvím. Nemusí to ale platit univerzálně pro všechny. A to zejména proto, že cizinců se mohou týkat různé právní regulace i podmínky jednotlivých životních pojišťoven. Kdo to má nejjednodušší a kdo se naopak musí připravit na administrativní kolečko?

Zdravotní vs. životní pojištění cizinců

Udělejme si nejprve přehled v tom, co cizincům zajišťuje zdravotní pojištění, a kdy může přijít na řadu životní pojištění. Veřejné zdravotní pojištění musí mít v ČR každý cizinec s trvalým pobytem v ČR, případně cizinec zaměstnaný u českého zaměstnavatele (tedy se sídlem v ČR), OSVČ v ČR a rodinní příslušníci výše zmíněných osob, pokud se jedná o občany EU. V takovém případě cizinec využívá zdravotnických služeb za stejných podmínek, jako občan ČR. 

Všichni ostatní cizinci, kteří nesplňují podmínky pro účast na veřejném ZP, si pak musí při dlouhodobějším pobytu v ČR sjednat komerční zdravotní pojištění, které stojí mimo veřejný systém. To funguje trochu jinak – pojištění se vztahuje jen na určitá rizika a také smlouvy obsahují řadu výluk, ale stále se jedná o pojištění zajišťující úhradu lékařské péče.

Oproti tomu životní pojištění je zcela dobrovolné a má za úkol zajistit pojištěného, případně jeho rodinu, v případě závažnějších zdravotních potíží. Může pokrývat rizika invalidity, závažné nemoci, trvalých následků úrazu a smrti. V životním pojištění se dále sjednávají i připojištění krátkodobých dopadů nemoci a úrazu, mezi které patří pracovní neschopnost, hospitalizace nebo třeba denní odškodné za léčení úrazu. Plnění z pojištění zde neslouží k okamžité úhradě lékařské péče nebo léků, ale jako kompenzace finančních dopadů, které samotná nemoc nebo úraz – ať už přímo nebo nepřímo – způsobí. 

Životní pojištění pro cizince: Obecné informace

Se sjednáním životního pojištění pro cizince jsou spojeny různé podmínky, které Čechy vůbec nemusí trápit. Stejně pohodlně si mohou životní pojištění v Česku sjednat i občané Slovenska. Co ale musí splňovat občan jiného státu, když sjednává životní pojištění? 

  • Cizinec, který pojištění sjednává, musí mít na území ČR bydliště. Nemusí jít o trvalý pobyt (zejména pokud jde o občana členské země EU), je ale potřeba uvést českou korespondenční adresu, na které se zdržuje. 
  • Pojišťovny vyžadují, aby měl cizinec sjednávající životní pojištění v ČR úmysl se zde dlouhodobě zdržovat, pracovat a posuzují se také příbuzenské či rodinné vazby v ČR. Proč? Je to poměrně logické, životní pojištění je dlouhodobý produkt a pokud se cizinec během pár let přestěhuje zpět do vlasti, nebude mu české životní pojištění nic platné. 
  • Veškerá komunikace s pojišťovnou probíhá v českém jazyce, stejně tak smlouva a související dokumenty jsou pouze v češtině. Je tedy nutné, aby měl pojistník (tedy sjednávající) dobrou znalost jazyka. Google překladač se zde nepočítá. 
  • Vždy je také nutné počítat s tím, že při sjednání životního pojištění může dojít o ověřování zdravotního stavu a dokládání lékařských zpráv. Vyžaduje se proto, aby pojištěný cizinec měl ošetřujícího lékaře v ČR.
  • Pojišťovny vyžadují mimo jiné uvedení českého bankovního účtu pojistníka. Jednak může být platbou pojistného z účtu ověřována identita, zadruhé se také na český účet vyplácí případné plnění. 
životní pojištění pro cizince

Na co u životního pojištění pro cizince dávat pozor

Obecné požadavky pojišťoven na klienty mají ještě spoustu výjimek. Podmínky si každá z pojišťoven stanovuje podle svého uvážení. Na nejčastější úskalí sjednávání životního pojištění se teď podíváme. 

Střídavě v Česku, střídavě v zahraničí? Může nastat problém

Životní pojištění má obecně neomezenou územní platnost, neplatí to ale univerzálně u všech dílčích pojištění. Když dojde na plnění, mohou se vyskytnout komplikace. Například u rizika invalidity je vždy vyžadováno uznání nároku na invalidní důchod Českou správou sociálního zabezpečení. To může být problém u občanů států mimo EU s nezapočítanými dobami sociálního pojištění ze zahraničí. Podobně to může být i u pojištění pracovní neschopnosti, kde je v případě nahlášení pojistné události nutné předložení neschopenky vystavené českým ošetřujícím lékařem (případně lékařem v zemích EU). To už ale může každá pojišťovna posoudit jinak a je důležité se předem seznámit se všemi podmínkami konkrétní pojišťovny.   

Vysoce rizikové země a pravidla pro jejich občany

Přísnější regulace a vyšší úroveň ověřování při sjednání životního pojištění platí pro občany zemí, kde hrozí vyšší riziko financování terorismu nebo praní špinavých peněz. To si neurčují samy pojišťovny, ale ukládají jim to (nejčastěji) evropské předpisy. Seznam rizikových zemí se v průběhu času mění a aktuální seznam je vždy k nalezení na stránkách Finančního analytického úřadu. Pozor, nejde jen o africké a arabské státy, mohou se tam objevit i země EU – na počátku roku 2024 sem byly zařazeny země jako Bulharsko nebo Chorvatsko. Občané těchto států mohou být při sjednání na základě pravidel pojišťoven i odmítnutí. 

Bez přiděleného rodného čísla se pojistíte jen někde

Rodné číslo v Česku představuje hlavní údaj pro identifikaci osoby a neméně důležitý je také pro pojišťovny. Rodné číslo cizincům přiděluje Ministerstvo vnitra ČR v případě vydání povolení k trvalému pobytu nebo povolení k přechodnému pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků. O přidělení rodného čísla také cizinec může sám požádat, když se například nachází v ČR z důvodu zaměstnání nebo studia. Může se ale stát, že české rodné číslo z mnoha důvodů cizinec nemá. Co pak? V některých pojišťovnách je možné sjednat životní pojištění na základě data narození bez RČ, neplatí to ale pro všechny. Určitě se proto vyplatí srovnat si podmínky více pojišťoven

Pro sjednání je potřeba připravit si pár dokladů

Zmínili jsme už výše, že lidé bez českého a slovenského občanství to mají s uzavíráním pojistných smluv trochu složitější. Nejde ale o nic, co by se nedalo zvládnout. I s tím vám při srovnání životního pojištění na RIXO.cz pomůžeme. 

Které dokumenty od vás může (ale nemusí) pojišťovna a zprostředkovatel požadovat? Můžete být požádáni o předložení dokladu totožnosti s fotografií (pas), povolení k pobytu, potvrzení o vlastnictví českého bankovního účtu nebo průkazný doklad k vaší české korespondenční adrese (např. faktura za služby ad.), případně i pracovní smlouva. Někdy může být se sjednáním životního pojištění cizincem také spojena podmínka ověření identity na Czech Pointu nebo elektronicky pomocí Bank ID. 

Hledáte kvalitní a přesto výhodné životní pojištění? Ať už jste se v Česku narodili nebo jste zde teprve pár let, neváhejte si srovnat životní pojištění na míru s RIXO.cz. Je to jednoduché, tak do toho!