Pokud chcete změnit pojišťovnu, musíte své stávající pojišťovně podat výpověď nejpozději se šestitýdenním předstihem, než vám s ní vyprší smlouva. Pokud se vám to nepodaří, hrozí, že budete platit dvěma pojišťovnám. Zajímá vás, jak vypadá vzor výpovědi a jaké jsou jeho náležitosti?

7 situací, kdy je možné dát výpověď u povinného ručení

 1. Výpověď z důvodu nové (vysoké) ceny pojistného

⁠Smlouvu můžete vypovědět do 1 měsíce od oznámení navýšení ceny, které většinou obdržíte v písemné formě. Oznámení byste měli získat 2 měsíce před splatností nové částky. Při hledání nové pojišťovny můžete zkusit použít jednoduchý srovnávač cen povinného ručení. Ve výpovědi byste neměli zapomenout uvést jméno, bydliště, číslo pojistné smlouvy na povinné ručení, datum a samozřejmě podpis.

V případě, že podáváte výpověď povinného ručení z jiného důvodu než ke konci pojistného období, neměli byste zapomenout zažádat o vrácení zbývajícího pojistného. Máte také právo si říct o potvrzení o bezeškodném průběhu. I kdyby se stalo, že by vám ho pojišťovna nevydala, budete mít měsíce bez nehod zaznamenány v registru České kanceláře pojistitelů, kam mají přístup všechny pojišťovny. Je přirozené, že každý hledá to nejlevnější povinné ručení.

 1. Výpověď do 2 měsíců od data sjednání smlouvy

Bez udání důvodů lze povinné ručení ukončit nejpozději do dvou měsíců od jeho uzavření, ale týká se to jen nově uzavřené smlouvy. Dnem doručení výpovědi začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí následně pojištění zaniká. U některých pojišťoven je možné výpověď podat e-mailem nebo prostřednictvím speciálního elektronického formuláře.

 1. Výpověď ke konci pojistného období

Výpověď v písemné formě musíte pojišťovně doručit nejpozději 6 týdnů před koncem období. Pojištění se automaticky prodlužuje, takže pokud jej nevypovíte kvůli změně ceny nebo 6 týdnů před, tak pojištění pokračuje.

 1. Výpověď do 3 měsíců od pojistné události

Pokud došlo k pojistné události, můžete pojistnou smlouvu vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku této pojistné události. Pojistnou událostí se rozumí nahodilá a nepředvídatelná událost, při které vzniká nárok na pojistné plnění. Povinností pojistníka a pojištěného je zejména snaha vzniku pojistné události předcházet. Pokud by se nejednalo o nahodilou skutečnost, ale o úmyslné jednání účastníků pojištění, může se jednat o pokus o pojistný podvod, což je dle zákoníku České republiky definováno jako trestný čin.

Pojistný podvod je definován jako jednání, jehož se dopouštějí fyzické nebo právnické osoby za účelem získání prospěchu nebo obohacení se na úkor pojišťovny. Pojistný podvod je posuzován jako trestný čin podle § 210 trestního zákoníku a pachatel může být odsouzen k trestu odnětí svobody až ve výši 10 let.

 1. Výpověď z důvodu změny vlastníka vozidla 

V případě, že dojde ke změně vlastníka vozidla, musíte pojišťovně doložit kopii velkého technického průkazu, kde bude zapsán nový majitel, případně kupní smlouvu podepsanou oběma stranami.  Pojistná smlouva zaniká v den, kdy je pojišťovně změna vlastníka nahlášena. Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla lze snadno stáhnout na internetu.

Pokud má dojít k převodu vlastnického práva k vozidlu, musí dosavadní a nový vlastník společně úřadu při návštěvě také předložit technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla, včetně protokolu o evidenční kontrole vozidla. Ten nesmí být starší než 30 dnů. Nutná je taktéž zelená karta vydaná dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

 1. Výpověď z důvodu vyřazení vozidla z registru

Pojišťovně musíte v tomto případě zaslat kopii velkého technického průkazu se záznamem o vyřazení vozidla nebo záznamem o dočasném vyřazení vozidla z evidence. Automobil musíte odhlásit i z evidence vozidel na dopravním inspektorátu.

Vzor výpovědi:

Věc: Výpověď pojistné smlouvy č. ………………….

Vážená paní/vážený pane,

tímto vypovídám výše uvedenou pojistnou smlouvu z důvodu prodeje vozidla. Jako důkaz o prodeji vozidla přikládám kopii velkého technického průkazu se záznamem o změně majitele vozu. Žádám o zaslání přeplatku pojištění na účet č………………………………………….

Současně žádám o zaslání potvrzení o délce bezeškodného průběhu pojištění.

S pozdravem,

Radek Novák

 1. Výpověď dohodou 

Jedním z důvodů, které pojišťovny při výpovědi povinného ručení dohodou uznávají, patří např. nespokojenost, uvedení v omyl apod. Neměli byste v písemné žádosti zapomenout uvést datum ukončení povinného ručení a způsob vzájemného vyrovnání závazků.

Jak správně vypovědět smlouvu povinného ručení? 

Povinné ručení se obvykle sjednává na dobu neurčitou a pojistným obdobím je jeden rok. Pokud chcete pojistnou smlouvu zrušit, musíte u své pojišťovny podat výpověď ke konci pojistného období. Žádost o zrušení povinného ručení musí mít písemnou formu, lze ji vyřídit elektronicky skrze formuláře, e-mailem nebo např. osobně na pobočce pojišťovny.

Kde stáhnout vzor výpovědi?

Výpověď si můžete vyplnit online na stránkách RIXO.cz. Vygeneruje se vám výpověď ve formátu PDF, kterou si můžete stáhnout a poslat vaší pojišťovně. Jednoduše vyplníte název vaší pojišťovny, číslo smlouvy, o jaké pojištění máte zájem, jaký je důvod jejího ukončení a výpověď si následně můžete stáhnout a odeslat přímo do pojišťovny.

Výpověď by vždy měla obsahovat:

 • jméno pojistníka / název firmy
 • RČ / IČO pojistníka
 • adresa pojistníka
 • číslo pojistné smlouvy
 • důvod výpovědi
 • podpis pojistníka a datum podpisu
 • potřebné přílohy (např. kopie kupní smlouvy, velkého TP, zel. karty atd.)