Životní pojištění je u nás třetím nejčastěji uzavíraným pojištěním. Víc pozornosti Češi věnují autopojištění a pojištění domácnosti. Přitom úmrtí a související výpadek příjmu pro blízké osoby nebo členy rodiny představuje riziko pro 51 % Čechů, což ukazuje poslední průzkum České asociace pojišťoven. Chcete svoje obavy eliminovat pomocí životního pojištění? Pojďme se podívat, jak takový produkt funguje.

Druhy životního pojištění

V pojišťovnictví se můžete setkat se čtyřmi základními druhy životního pojištění:

  • Rizikové životní pojištění
  • Investiční životní pojištění
  • Kapitálové životní pojištění
  • Důchodové životní pojištění

Rizikové životní pojištění

Nejčastěji uzavíraný druh „životka“. Obsahuje pojistné částky, které vám pojišťovna vyplatí v případě pojistné události. Poskytuje vám a vašim blízkým pomoc v případě následků úrazu, invalidity, pobytu v nemocnici atd. Hodí se zejména pro klienty, kteří chtějí zabezpečit rodinu v případě své smrti nebo své finanční závazky. 

Doba trvání pojištění záleží na individuálních potřebách klienta, my doporučujeme pojistku nastavit do 65 let věku pojistníka. Pokud smlouvu vypovíte, nedostanete od pojišťovny žádné plnění (pojistka neobsahuje investiční složku). Tento druh životka si sjednáte u nás na rixo.cz

Investiční životní pojištění

Stejně jako v předchozím bodě uzavřením takového pojištění zabezpečíte své blízké v případě smrti nebo vážných zdravotních komplikací. I tady platí, že vám pojistka garantuje zvolenou částku vyplacenou v případě pojistné události. Navíc toto pojištění zahrnuje i tzv. dožití, tj. výplatu určité částky při ukončení pojištění k dohodnutému datu.. 

Za vaše pojistné pojišťovna nakupuje podílové  jednotky , které ty jsou evidovány  na vašem účtu. Tím usilujete prostřednictvím pojištění o zhodnocení financí a zároveň na sebe berete  riziko související s investicí. Míra obojího záleží na vámi zvolené investiční strategii. Poměr mezi pojistnou ochranou a zhodnocením peněz můžete v době trvání pojištění měnit.

Tento druh životka se obvykle uzavírá alespoň na 10 let, abyste eliminovali investiční rizika spjatá s kolísáním finančních trhů.

Výhodou produktu je jeho daňová uznatelnost. Stačí splnit několik podmínek (pojišťujete sami sebe, smlouva trvá alespoň 5 let a do 60 let vašeho věku) a z daňového základu si odečítáte zaplacené pojistné (ale pojištění úrazu či závažných onemocnění se do daňově uznatelné částky nezapočítává). Potvrzení o výši částky uplatnitelné v daňovém přiznání vám vždy poskytne vaše pojišťovna. Její maximum je stanoveno zákonem na 24 000 Kč ročně (což generuje úsporu ve výši 3 600 Kč).

Uzavření investičního životního pojištění si pečlivě promyslete. Pokud se rozhodnete smlouvu ukončit předčasně, přijdete o pojistné krytí, zaplatíte pojišťovně poplatek za předčasné ukončení smlouvy a dodaníte životní pojištění za posledních 10 let a pokud vám přispíval na pojištění zaměstnavatel, tak i jeho příspěvky.

Kapitálové životní pojištění

I tato varianta zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo dožití na zvolenou částku. Na rozdíl od investičního životního pojištění více vyhovuje konzervativnějším klientům, protože zaručuje garantované minimální zhodnocení finančních prostředků. I tady funguje daňová uznatelnost zaplaceného pojistného (základní podmínky uznatelnosti jsou stejné). Nevýhodou je pak menší předpokládaný výnos a fakt, že nastavení pojistky nemůžete libovolně měnit.

Důchodové životní pojištění

Jedná se o pojištění pro případ dožití, kdy se pojistné plnění vyplácí ve formě doživotního důchodu, důchodu po stanovenou dobu nebo ve formě jednorázového plnění. Toto pojištění už na trhu není příliš dostupné. Nepleťte si ho s penzijním připojištěním, na které vám možná přispívá vás zaměstnavatel. Jde o dva odlišné produkty.

Jaké otázky si před sjednáním životního pojištění položit

Než se na sjednání životního pojištění vrhnete, zamyslete se nad tím, jaká je vaše životní situace a motivace smlouvu uzavírat. Náš průvodce životním pojištěním vám položí sedm jednoduchých otázek, které vás nasměrují.

Jak se posuzuje zdravotní stav při sjednání zdravotního pojištění

Při posuzování zdravotního stavu bude pojišťovnu zajímat:

  • váš věk, výška, váha
  • jestli máte manuální nebo administrativní práci, v jak nebezpečném provozu se pohybujete
  • jestli sportujete, jak často a na jaké úrovni, jestli se věnujete rizikovým sportům
  • jestli se léčíte s nějakou chorobou a berete dlouhodobě nějaké léky, případně které
  • jestli jste byl(a) v posledních sedmi letech v pracovní neschopnosti déle než 14 dní
  • jestli kouříte (pokud ano, kolik cigaret denně), pijete alkohol, užíváte návykové látky

Je normální, že máte při formulaci odpovědí chuť si skutečnost trochu přikrášlit (obzvlášť s vidinou nižší ceny pojistky). Přesto vás prosíme: nedělejte to. Specialisté pojištění se snaží pojistku nastavit tak, aby maximálně reflektovala rizika, která vám hrozí. Lhaním poškozujete sami sebe. Navíc si koledujete o trapnou chvilku, pokud si pojišťovna vyžádá výpis zdravotní dokumentace od vašeho praktického lékaře nebo vás rovnou pošle ke svému smluvnímu doktorovi.

Od kdy je životní pojištění platné

Probrali jste se specialistou životního pojištění  nabídku pojištění. Pojišťovna ji přijala, vy jste svým podpisem uzavřeli pojistnou smlouvu a uhradili stanovené pojistné. Znamená to ovšem, že pokud se vám něco stane druhý den po uzavření smlouvy, máte nárok na pojistné plnění?

V úvahu musíte brát tzv. čekací doby. Těmi se pojišťovny brání proti pojistným podvodům a klientům, kteří by životní a úrazové pojištění uzavírali v situaci, kdy se jejich zdravotní stav už zhoršuje. Pokud životko řešíte s naším specialistou, vždy vás na čekací doby upozorní.

Pro lepší pochopení se podívejme na několik příkladů typických čekacích dob (lhůta se počítá od počátku pojištění).

Pojistná událostObvyklá délka čekací doby 
Invalidita v důsledku nemoci2 měsíce až 2 roky
Smrt v důsledku nemoci2 měsíce až 2 roky
Závažné onemocnění3 až 6 měsíců
Pracovní neschopnost z důvodu nemoci3 až 9 měsíců

Jaké výluky může životní pojištění mít

Před uzavřením pojistky se pečlivě seznamte s důvody, na základě kterých může pojišťovna plnění krátit nebo odmítnout. Jejich přesné se u každé pojišťovny liší, ale obecně platí, že do výluk patří smrt v důsledku terorismu či válečného konfliktu, důsledky trestného činu způsobeného vlastní vinou nebo provozováním nebezpečných a extrémních sportů. Problematické je také kryti psychických onemocnění nebo sebevraždy. 

Do výluk také spadají vaše zdravotní problémy, které byly známy už před uzavřením životního pojištění. Dejme tomu, že kvůli bolesti zad skončíte v několikaměsíční pracovní neschopnosti. Ačkoliv pojišťovna nemá onemocnění zad ve výlukách, může odmítnout vás odškodnit s odkazem na to, že jste se stejnou diagnózou byl(a) na neschopence před šesti lety.

Jak se ve smluvních podmínkách a výlukách orientovat? Spolehnout se můžete na naše specialisty životního pojištění, na které se můžete obrátit jakýkoliv den v týdnu. Trpělivě vás provedou detaily jednotlivých nabídek a zodpoví vám jakoukoliv otázku, která vás v souvislosti se životním pojištěním napadá.

Kdo dostane peníze ze životního pojištění

Při uzavření smlouvy vás čeká stanovení tzv. obmyšlené osoby. Pokud zemřete, pojišťovna vyplatí peníze právě jí. Dle zákona má obmyšlený přednost před manželem, manželkou nebo dětmi. Tím, že pojistné plnění nevstupuje do dědického řízení, dostane obmyšlený peníze od pojišťovny většinou velmi brzy. Proto je vhodné uvést i manželku nebo děti jako obmyšlené, protože peníze pak dostanou dříve, než kdyby čekali na výsledek dědického řízení.

Obmyšleným osobám dejte vědět, že se jimi staly. Tak si budou pamatovat, že mají na pojišťovnu vznést požadavek, pokud se vám něco stane. Nespoléhejte se na to, že pojišťovna bude obmyšlené osoby sama aktivně hledat.