Při listování pojistnými podmínkami vás může zarazit celá řada odborných termínů. Matoucí pro vás mohou být třeba čekací, odkladné a karenční doby. Je ale důležité chápat, co se pod těmito pojmy skrývá, abyste věděli, od jaké chvíle se na svou životní pojistku můžete plně spolehnout. Podpisem pojistné smlouvy totiž nic nekončí, ale teprve začíná. 

Co je čekací doba u pojištění? 

Čekací doba obecně vyjadřuje časový úsek, po který jako pojistník nemáte nárok na výplatu pojistného plnění. Znamená to, že určitá škodní událost, která se stane během čekací doby, není v očích pojišťovny pojistnou událostí. Pojišťovna pak nebude plnit, ani když pojistnou událost nahlásíte až později. Čekací dobu si můžete představit i jako dočasnou „výluku” z pojištění. Nejčastěji je stanovena v měsících.

Proč vůbec čekací doba existuje? Jde především o ochranu pojišťoven před pojistnými podvody. Tím, že po klientech vyžadují placení pojistného po určitou dobu, odrazují nepoctivce před účelovým uzavíráním pojistek. Není rozumné uzavírat životní pojištění až ve chvíli, když už máte podezření na nějaký zdravotní problém. Podstatou pojištění je totiž krytí potenciálně možných událostí. Ne těch, které s jistotou přijdou. 

Počátek pojištění a čekací doby

V případě, že si sjednáváte nové životní pojištění, setkáte se s dvěma termíny: 

  • Uzavření pojistné smlouvy – Pojistná smlouva je uzavřená ve chvíli, kdy pojišťovna i pojistník přijmou návrh smlouvy. Může to být stvrzení smlouvy fyzickým nebo elektronickým podpisem, případně i zaplacením pojistného.
  • Počátek pojištění – Pojištění začne „běžet” dnem, který je uvedený ve smlouvě. Může, ale nemusí se shodovat se dnem uzavření smlouvy. Počátek pojištění je možné nastavit například na 1. den v následujícím měsíci nebo jiný libovolný den. Čekací doba u jednotlivých rizik se začíná počítat právě od data počátku pojištění

Při sjednávání životního pojištění vás pojišťovna vyzve k vyplnění zdravotního dotazníku. Ten může vypadat třeba takto. Díky němu si zhodnotí, na co, jak a za kolik vás může pojistit. Vyhodnocování dotazníku a zdravotních rizik standardně pojišťovně zabere 2 měsíce. Pokud chcete být pojištění co nejdříve a nečekat 2 měsíce, můžete u některých pojišťoven získat tzv. předpojištění. Myslete ale na to, že předpojištění se během vyhodnocování dotazníku vztahuje jen na omezený rozsah rizik. Jedná se vždy pouze o rizika související s úrazem. Závažné nemoci jsou kryté až po vyhodnocení zdravotního dotazníku a úspěšném uzavření smlouvy o životním pojištění. 


Nečekejte, až se něco přihodí a sjednejte si životní pojištění co nejdříve. U nás si životko můžete srovnat už během 3 minut. 


Čekací doby u jednotlivých rizik

Čekací doby se liší u jednotlivých rizik i jejich příčin. Konkrétní trvání čekací doby u vaší pojistky se vždy dozvíte v pojistných podmínkách vaší pojišťovny. Pozor, čekací doby se vztahují vždy k době sjednání jednotlivých rizik. To je důležité zejména v případě, že si během trvání životní pojistky rizika přidáváte nebo jinak upravujete

Představte si, že navyšujete denní dávku pojištění závažných nemocí po pěti letech trvání pojištění. Opět budete muset několik měsíců počkat, než budete moci vyšší částku čerpat. Funguje to tedy stejně, jako kdybyste si pojištění sjednávali od začátku. Pokud hned v prvním měsíci po navýšení pojistné částky onemocníte, máte nárok jen na dřívější nižší částku. Čekací doba pro vyšší plnění totiž ještě „nedoběhla”.   

Vhodně nastavené životko by mělo obsahovat pojištění:

  • pro případ smrti (z jakýchkoliv příčin),
  • invalidity (z jakýchkoliv příčin),
  • závažných onemocnění,
  • trvalých následků úrazu.

Příčinou pojistné události může být jak úraz, tak nemoc. Podíváme se na to, jak se liší čekací doby u jednotlivých pojištění a důvodů vzniku pojistné události. Zahrneme do výčtu i pojištění pracovní neschopnosti. Čekací a karenční doby tu totiž vyvolávají možná nejvíc otázek.

Pojištění smrti (z jakýchkoliv příčin)

Čekací doba u tohoto pojištění činí 2-3 měsíce, a to v případě smrti z důvodu nemoci. Pokud je příčinou úmrtí úraz, čekací doba se neuplatňuje. U tohoto pojištění se také vyskytuje specifický případ – sebevražda. Čekací doba je v takovém případě z důvodu možného zneužití pojistky nejdelší. Trvá celých 24 měsíců od počátku pojištění. Záleží ale na pojišťovně. Některé pojišťovny však sebevraždu nebo pokus o ni nepovažují za nahodilou událost a neposkytují za ni pojistné plnění ani po uplynutí uvedené doby. Jiné třeba také vyplácenou částku sníží. 

Pojištění invalidity (z jakýchkoliv příčin)

Čekací doba u tohoto pojištění činí také jako u pojištění pro případ smrti 2-3 měsíce, a to z důvodu nemoci. Pokud je příčinou invalidity úraz, čekací doba se neuplatní. Vždy záleží na konkrétním znění pojistných podmínek dané pojišťovny.

Pojištění závažných onemocnění  

Čekací doba u tohoto pojištění činí stejně jako u pojištění pro případ smrti a pojištění invalidity nejčastěji 2-3 měsíce. Co když vám bude během čekací doby diagnostikovaná závažná nemoc a v důsledku ní budete žádat pojišťovnu vy nebo vaši blízcí o pojistné plnění z důvodu nákladné léčby? V drtivé většině případů odmítne plnit. Stejně tak nemusí plnit v případě, že se v průběhu čekací doby projevily příznaky této nemoci.

Pojištění trvalých následků úrazu

Obecně platí, že pro rizika související s úrazem čekací doby stanovené nejsou. Případné následky by tedy byly hrazeny pojišťovnou kdykoliv po počátku pojištění. To se týká například i denního odškodného (tzv. bolestného) za úraz, které znáte z úrazového pojištění

Absence čekacích dob by vás neměla vést k tomu, že si v případě úrazu rychle sjednáte pojištění jen proto, abyste něco dostali. Pokud si budete chtít sjednat pojištění až v době, kdy vytušíte, že vám z něj něco “kápne” nebo pojišťovně zamlčíte, že se vám úraz stal až po sjednání pojištění, dopustíte se pojistného podvodu. Kvůli takovému nápadu můžete trávit čas nejen na policii, ale i za mřížemi.

U invalidity nebo smrti následkem úrazu se také čekací doba neuplatňuje vůbec. Není ale rozhodně rozumné si z tohoto důvodu sjednávat pouze pojištění smrti úrazem. V případě, kdy pojištěný zemře následkem jiné příčiny, než je úraz, nebude pojišťovna z tohoto pojištění nic vyplácet. Proto vždy doporučujeme zvolit pojištění smrti z jakékoliv příčiny.

Pojištění pracovní neschopnosti 

Pojištění pracovní neschopnosti je doplňkovým pojištěním životka, které může řešit výpadek příjmu při neschopnosti z celé řady důvodů. V případě úrazu se opět čekací doba neuplatňuje, v jiných situacích už je to ale složitější. Pojišťovna obvykle nebude ženám poskytovat pojistné plnění, pokud je důvodem těhotenství v prvních 8 měsících trvání pojistky.  V případě pracovní neschopnosti z důvodu nemoci je čekací doba nastavena opět na 2-3 měsíce. Podobně je tomu i v případě pojištění hospitalizace.

Pozor, u pojištění pracovní neschopnosti se čekací doba nevztahuje jen na dobu od počátku pojištění. Platí také pro samotné jednotlivé události, tedy vypsání neschopenky. Taková doba se nazývá jako odkladná nebo karenční. Je zde konstruovaná podobně jako karenční doba u veřejného nemocenského pojištění. Výplata plnění se běžně sjednává nejdříve od 15. dne pracovní neschopnosti, případně od 29. dne. Pokud by byl v pojistné smlouvě stanoven nárok na plnění od 15. dne, ale vaše pracovní neschopnost trvala 20 dní, pojišťovna vám vyplatí jen 6 denních dávek. 

S životním pojištěním nemá smysl čekat, i když zrovna nestonáte. Sjednejte si pojistku co nejdříve, aby vás náhodou jednou čekací doba nepřipravila o plnění. Jako bonus na závěr vám můžeme říct, že čím dřív si životko sjednáte, tím nižší bude vaše pojistné. A to se vyplatí, ne?